Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op Ecokadobon.nl

Artikel 1. Definities
Ecokadobon.nl: Ecokadobon.nl i.s.m. Kadobon Online BV treedt op als intermediair voor webwinkels en andere online aanbieders.

Ecokadobon.nl: De digitale kadobon / cadeaukaart die wordt uitgegeven door Ecokadobon.nl i.s.m. Kadobon Online BV inwisselbaar bij alle deelnemende webshops van EcoKadobon. Hierna te noemen: kadobon.
Artikel 2. Betaling en leveringstermijn
2.1 De kadobon wordt direct, zo snel mogelijk per e-mail, per post of per sms aan de gebruiker ter beschikking gesteld wanneer de betaling van het gehele bedrag aan Ecokadobon.nl is ontvangen. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling klantenservice.
2.2 Op grond van de specifieke aard van het betreffende goed (kadobon) is de consument verplicht tot 100% vooruitbetaling.
Artikel 3. Inwisselen
3.1 De Kadobon kan uitsluitend worden gebruikt voor aankopen van producten bij deelnemende partners.
3.2 Iedere Kadobon is voorzien van een unieke kadoboncode. Iedere Kadobon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de kadoboncode zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails of sms-berichten) vindt geen vergoeding plaats.
3.3 De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Kadobon en/of in de uiting (e-mail/sms) waarin de kadoboncode is opgenomen. De waarde is inclusief BTW. Iedere Kadobon is gedurende een bepaalde periode geldig zoals vermeld op de kadobon. Na de vervaldatum kan de Kadobon niet meer worden gebruikt.
3.4Ecokadobon.nl accepteert de Kadobon uitsluitend na ontvangst van de kadoboncode die per e-mail, per post of per sms die door Ecokadobon.nl is verzonden en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
3.5 Kadobonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
Artikel 4. Uitsluiting herroepingsrecht
4.1 Op grond van de specifieke aard van het betreffende goed (kadobon) is het herroepingsrecht van 7 werkdagen niet van toepassing. (zie Art. 7:46 d BW)
4.2 De Kadobon of de restwaarde hiervan kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
4.3 De eventuele overblijvende restwaarde blijft geldig tenzij deze restwaarde lager is dan één euro.
4.4 Ecokadobon.nl kan niet garanderen dat het assortiment en de aanbiedingen die gelden op het moment van aanschaf van de Kadobon nog van toepassing zijn op het moment dat de Kadobon wordt ingewisseld.
4.5 Indien de kadobon na betaling aan Ecokadobon.nl niet binnen de gestelde termijn in bezit is kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 Het wijzigen, het vervalsen of anderszins aantasten van de (gegevens op de) kadobon of de werking van de kadobon leidt ertoe dat de geldigheid van de kadobon komt te vervallen.
5.2 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kadobonnen aan de gebruiker wordt ontzegd.
5.3 Het is niet toegestaan kadobonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
5.4 Ecokadobon.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de Kadobon ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ecokadobon.nl. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de waarde van de kadobon.
5.5 Deze voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Ecokadobon is een initiatief van EcoGoodies en onderdeel van GuruWorks.

Tel: 084-8360917
E-mail: info@ecokadobon.nl
Kvk: 34271371
BTW: NL102289463B01